ဆေးပြင်းလိပ်အလင်းရောင်နှင့် အပ်စိုက်ဆေး ပိုးသတ်ခြင်း။